Contoh Surat Permohonan Cuti

Contoh Surat Permohonan Cuti Hamil dan Bersalin


Contoh Surat Permohonan Cuti
Cuti adalah hak dari setiap pegawai, baik di kalangan pemerintahan maupun swasta. Cuti ini pun dapat diberikan untuk berbagai jenis kegiatan. Bentuk – bentuk cuti memang ada bermacam – macam, misalnya saja cuti tahunan, cuti bulanan, juga cuti hamil dan bersalin.
Untuk bisa mendapatkan cuti, biasanya diperlukan surat permohonan cuti yang berisi beberapa keterangan penting. Keterangan yang harus ada dalam surat permohonan cuti diantaranya :
(1) nama, data diri dan jabatan pemohon cuti.
(2) waktu, meliputi berapa lamanya permohonan cuti, serta tanggal dimulai dan diakhirinya cuti.
(3) surat pendukung untuk cuti (sesuai cuti apa yang diajukan)

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh surat permohonan cuti hamil dan bersalin.Surakarta, 2 Juli 2015


Hal      : Permohonan Cuti                                                                  Kepada
              Hamil dan Bersalin                                       Yth. Kepala Dinas Dikpora Kota Surakarta
                                                                                     Up.  Kasubdin Sekolah Menengah
                                                                                     Di Surakarta


Dengan Hormat,
1.  Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama                                             : Andragini, S.Pd.
NIP                                               : -
Tempat tanggal lahir                     : Sragen, 21 Desember 1987
Jabatan                                          : Guru tidak tetap
Unit Kerja                                     : SMK Negeri 16 Surakarta
Alamat rumah                               : Tambakan Rt.01 Rw.07 Kismantoro
                                                        Ngemplak, Sragen
Dengan ini Mengajukan permohonan cuti hamil/ bersalin mulai :
Tanggal 29 September 2015 sampai dengan 29 Desember 2015, selama kurang lebih 90 hari.

2.      Untuk bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :
2.1.  Fotocopy Skpt pengangkatan/ terakhir
2.2.  Surat pernyataan belum pernah cuti hamil/ bersalin
2.3.  Surat keterangan dokter
2.4.  Surat pernyataan alamat cuti
2.5.  Fotocopy surat nikah

3.      Dengan ini pula saya menyatakan juga apabila cuti tersebut telah berakhir saya bersedia untuk masuk kerja kembali.

Demikian permohonan ini saya buat untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.
    Mengetahui                                                                                     Hormat saya
Kepala SMK Negeri 16 Surakarta

Dra. Sriyatmiah, MM                                                                       Andragini, S.Pd.
NIP. 19791204 19950110 2 001